Stanowisko w sprawie projektu ustawy

Stanowisko w sprawie projektu ustawy

Uchwała Zarządu Głównego STOMOZ z dnia 03-12-2020 r. w sprawie poselskiego projektu Ustawy  o zmianie niektórych Ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.

Zarząd Główny STOMOZ po zapoznaniu się z przedmiotowym projektem Ustawy zgłasza następujące uwagi do projektu. Zarząd Główny STOMOZ rozumiejąc przesłanki, które spowodowały przygotowanie przedmiotowego projektu Ustawy, a także sytuację w jakiej musimy funkcjonować, uważa jednakże, że w/w projekt należy doprecyzować i uzupełnić.

Nasze wątpliwości budzą kwestie:

Zarząd Główny STOMOZ jest zwolennikiem rozwiązań, które pozwolą na ułatwienie dostępu do wykonywania zawodów medycznych w Polsce. Poprawiłoby to sytuację naszych pacjentów, co jest priorytetem dla nas wszystkich.

Jednakże przyjęte rozwiązania nie mogą nieść zagrożenia dla życia i zdrowia pacjentów. Jednocześnie niedookreślone jednoznacznie kryteria i pewna ich „uznaniowość” spowoduje   przy zatrudnianiu pracowników dużą odpowiedzialność leżącą po stronie menadżerów i dyrektorów, co z kolei może rzutować na liczbę zatrudnianych pracowników z poza UE.

Jako zarządzający placówkami medycznymi, ponosząc odpowiedzialność za ewentualne błędy popełnione przez osoby z wykształceniem medycznym, oczekujemy, że poziom wiedzy i umiejętności zatrudnionych pracowników nie będzie podwyższał ryzyka i naszej odpowiedzialności za ewentualnie popełnione błędy. Wymaga to posługiwania się w sposób bardziej niż komunikatywny językiem polskim przez zatrudnionych medyków spoza UE. Korzystnym rozwiązaniem jest niewątpliwie otwarcie możliwości dokształcenia lekarzy w biegłym posługiwaniu się językiem polskim, lecz powinny to być działania z wyprzedzeniem, a nie doraźne.

Przyjęte rozwiązania nie powinny być również sprzeczne z prawe unijnym. Na koniec uważamy, że w trudnych czasach konsolidacja interesariuszy sektora ochrony zdrowia jest bardzo istotna. Dlatego też umniejszanie roli i kompetencji samorządu lekarskiego nie wydaje się być trafnym rozwiązaniem.

 

Za Zarząd Główny:

Dariusz Rajczyk - Prezes Zarządu Głównego
Piotr Trybalski - Wiceprezes Zarządu Głównego

Partnerzy