Kadra medyczna to podstawa rozwoju

Kadra medyczna to podstawa rozwoju

Rozmowa z dr n. med. Marianem Przylepą, dyrektorem naczelnym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

 

W jaki sposób można stworzyć szpital nowoczesny, który spełnia wysokie normy i standardy unijne  w zakresie jakości leczenia i bezpieczeństwa pacjentów, a jednocześnie zajmuje wysoką pozycję na rynku usług medycznych? 

Wizja nowoczesnej placówki jest realizowana nieustannie, od chwili jej powstania. Niedawno obchodziliśmy 50. rocznicę utworzenia szpitala. Prawdą jest jednak, że wdrożenie standardów unijnych było procesem długotrwałym, a jego dynamizm przypadał na ostatnie dziesięciolecie. Wsparcie zewnętrzne, w postaci środków unijnych i funduszy z narodowych programów ministra zdrowia pozwoliło zrealizować wiele przedsięwzięć inwestycyjnych, jak chociażby budowę nowego bloku operacyjnego, czy całkowitą modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego. Te inwestycje mają wpływ na jakość świadczeń zdrowotnych, udzielanych w SPSK-4 oraz na pozycję naszej placówki na rynku usług medycznych.

Dotychczasowy proces pozyskiwania środków z funduszy europejskich jest satysfakcjonujący. Jednak nie zabezpieczył wszystkich obszarów działalności szpitala. Nadal mamy ogromne potrzeby inwestycyjne, co nas obliguje do podejmowania i wdrożenia rozwiązań zarządczych, umożliwiających wygospodarowanie środków finansowych na modernizację infrastruktury. Bez tego procesu nie jest możliwe kontynuowanie działalności leczniczej na najwyższym poziomie, podobnie jak pracy naukowo-dydaktycznej, właściwej dla jednostki o statusie szpitala klinicznego.

Obecna pozycja SPSK-4 na rynku usług medycznych jest nie tylko zasługą inwestycji przeprowadzonych w infrastrukturze szpitala, ale przede wszystkim – doskonałej kadry medycznej realizującej – obok działalności leczniczej – także zadania naukowe i dydaktyczne. 

Kształcimy profesjonalną kadrę medyczną, tworzymy warunki rozwoju naukowo-badawczego w ścisłym współdziałaniu z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Podejmujemy wiele działań, które służą postępowi w medycynie. Bez wsparcia i zaangażowania kadry medycznej nie byłoby możliwe osiągnięcie pozycji, którą się obecnie szczycimy.

 

Niedawno SPSK nr 4 został najlepszym szpitalem w kategorii medycznych placówek publicznych, w rankingu jednej z lubelskich gazet regionalnych. To ważne wyróżnienie, przyznane już po raz trzeci. Jak zdobyć zaufanie pacjentów i ich szacunek?

Podstawowym atutem placówki, docenianym przez pacjentów jest wszechstronność i kompleksowość leczenia. Jesteśmy szpitalem wielospecjalistycznym, a równocześnie zapewniamy leczenie na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej oraz działania ratunkowe na szpitalnym oddziale ratunkowym. Niewątpliwym atutem placówki jest utrzymujący się niezmiennie od lat wysoki standard usług medycznych. Jest to ogromną zasługą profesjonalnej kadry medycznej. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej aparatury i realizacji procedur terapeutycznych, które odpowiadają wymogom współczesnej medycyny, zapewniamy szybką i wiarygodną diagnostykę.

Jesteśmy postrzegani przez pacjentów jako placówka nowoczesna, stale rozwijająca się, zapewniająca dobre warunki pobytowe. Pacjenci doceniają naszą pozycję na rynku usług medycznych. Potwierdzeniem są liczne certyfikaty i wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach i rankingach. W naszej strukturze są jednostki wiodące w kraju, takie jak: oddział neurochirurgii i neurochirurgii dziecięcej, oddział kardiologii, oddział położnictwa i perinatologii, kierowane przez wybitnych specjalistów, których nazwiska wiele mówią w świecie medycznym. Staramy się przede wszystkim realizować misję szpitala, wyrażoną w słowach: „Dobro chorego jest naszą najwyższą wartością i celem (…).

 

W jaki sposób udaje się realizować misję szpitala?

Świadczą o tym procedury ocen zewnętrznych, którym nieustannie poddawana jest placówka. Nie robimy tego po to, aby kolekcjonować nagrody i wyróżnienia, ale dla potrzeby rzetelnej, obiektywnej oceny, która wskaże obszary wymagające usprawnienia. Wracając do niedawno otrzymanej nagrody. Wygrana w rankingu lubelskiej gazety regionalnej potwierdza, że podążamy w dobrym kierunku. Ten fakt ma dla mnie szczególne znaczenie. Po raz trzeci z rzędu nasi pacjenci i ich rodziny wskazali SPSK-4 jako najlepszy szpital w regionie lubelskim, mimo dużej i silnej konkurencji.

 

Dlaczego warto - i w jaki sposób - wspierać pracowników szpitala w podejmowaniu starań o unijne finansowanie oraz realizacji projektów?

Pracownicy naukowi SPSK nr 4 uczestniczą w projektach badawczych i konsorcjach, które mają przed sobą ciekawą przyszłość. Przykładem jest np. przedsięwzięcie pod nazwą ECO TECH COMPLEX, w którym biorą udział wybitni polscy neurochirurdzy. Ale są także projekty realizowane dzięki programowi na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020.

Kadra SPSK-4 zawsze może liczyć na wsparcie dyrekcji szpitala w podejmowaniu starań o standard udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz innowacyjność metod leczenia. Do dyspozycji wykonawców projektów oddajemy infrastrukturę i kadrę pomocniczą. Dyrekcja jest otwarta na każdą propozycję współpracy w procesie pozyskiwania środków unijnych, bo każde działanie tego typu stanowi inwestycję w przyszłość jednostki.

Obecnie realizujemy 80 grantów badawczych, a duża liczba prowadzonych przez kliniki szpitala badań klinicznych i grantów naukowych jednoznacznie wskazuje, że stwarzane przez nas warunki i przyjazna logistyka przynoszą oczekiwane efekty.

 

Za sukcesami placówki stoi wielki wysiłek organizacyjny i merytoryczny. Jak Pan o to dba?

W strukturze SPSK-4 funkcjonuje ponad 20 oddziałów szpitalnych. Wszystkie oddziały kierowane są przez pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, którzy mają konkretne osiągnięcia naukowo-badawcze. Oczywiście nie umniejszam tu wkładu kierownictwa szpitala w sukcesy, odnoszone przez jednostki działalności medycznej. Staramy się bowiem zapewnić optymalne warunki do działalności leczniczo-naukowej, przez nieustanne inwestowanie w infrastrukturę szpitala. Ostatnio Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej wzbogaciła się o nowoczesny system do neuronawigacji do zabiegów wewnątrzczaszkowych, procedur kręgosłupowych, które pozwoliły na rozszerzenie zakresu procedur operacyjnych i zmniejszenie ryzyka powikłań pooperacyjnych.

W sierpniu otworzyliśmy salę hybrydową, która umożliwiła wykonywanie wspólnych operacji hybrydowych – przez różne oddziały specjalistyczne – z zakresu kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej, kardiologii interwencyjnej i ginekologii. Tego rodzaju inwestycje stanowią duży wysiłek organizacyjny, logistyczny i merytoryczny. Bez wsparcia profesjonalną kadrą podjęcie tego wysiłku nie byłoby możliwe. Chciałbym podkreślić, że nie myślę tu jedynie o kadrze medycznej. W procesy inwestycyjne zaangażowani są bowiem pracownicy działów technicznych, administracyjnych i finansowych.

 

Jakie są plany na rozwój SPSK nr 4 w kolejnych latach?

Niestety nie możemy już liczyć na takie wsparcie finansowe z programów unijnych, jak w latach ubiegłych. A to oznacza ograniczenie działalności inwestycyjnej, którą prowadziliśmy z dużym rozmachem. Oczywiście nie zamierzamy poprzestać poszukiwania środków zewnętrznych na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych, istotnych z punktu widzenia strategii rozwoju jednostki.

W latach 2016-2017 planujemy przeprowadzenie inwestycji w sferze termomodernizacji budynków szpitalnych i przebudowę części budynku oraz basenu. Mimo modernizacji wielu oddziałów szpitalnych na dofinansowanie czekają trzy oddziały istotne w strukturze szpitala - reumatologii, ginekologii operacyjnej i nefrologii. W planach mamy dwa etapy przebudowy, które mają być zrealizowane do 2020 roku. Inwestycja o wartości 99 mln zł jest planowana zgodnie z Programem Inwestycji i załącznikiem – Środki Budżetu Państwa. Niestety nie udało się pozyskać dotychczas środków na tę inwestycję, której rozpoczęcie planowano na I kwartał 2015 roku. Nie unikniemy również bieżących prac remontowych pomieszczeń szpitalnych, które wynikają z zaleceń instytucji kontrolnych. Będziemy je finansować ze środków własnych. Oczywiście będziemy inwestować w aparaturę medyczną. Skala potrzeb obejmuje ok. 150 pozycji na kwotę ponad 18 mln zł. W większości pozycji musimy przeznaczyć własne środki finansowe na ich zakup. W związku z tym musimy się liczyć z modyfikacją realizacji planu.

 

dr n. med. Marian Przylepa

Od 1970 roku zatrudniony w Klinice Ginekologii Operacyjnej Akademii Medycznej. Od 1981 roku – dyrektor naczelny Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Uzyskał specjalizację I i II stopnia z ginekologii i położnictwa oraz specjalizację II stopnia z medycyny społecznej. Jest absolwentem Studium Menedżerskiego dla Kadry Kierowniczej w Ochronie Zdrowia.

 

autor: Magdalena Pokrzycka-Walczak
źródło: Zarządzanie placówką medyczną
link do artykułu: https://zpm.wip.pl/87/kadra-medyczna-to-podstawa-rozwoju-3130.html

Przedruk za zgodą Redakcji

Partnerzy